top of page

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 2: Menu

Chương 2 Menu File

Menu File chứa các lệnh cơ bản như mở, lưu, nhập file ảnh từ thiết bị ghi hình... (Hình 2-1)


Hình 2-1 Menu File

2.1 Tạo file mới (NEW)

“New” được dùng để tạo một file trắng mới, phím tắt là “Ctrl+N”. Nếu bạn đang làm trên một file khác và chưa lưu, phần mềm sẽ nhắc bạn lưu file.

Biểu tượng trên thanh công cụ là . Tương tự nhấn biểu tượng này để tạo file mới. Khi di chuột lên trên biểu tượng, một thông báo ngắn gọn sẽ hiển thị cho biết chức năng của biểu tương.

2.1 Mở file (Open)

“Open” được dùng để mở file đã lưu và phím tắt là “Ctrl+O” (Hình 2-2). Khi nhấn Open, hộp thoại yêu cầu chọn file sẽ hiển thị. Khi bạn chọn một file “.ezd” hợp lệ, hộp thoại sẽ hiển thị hình ảnh xem trước của file (bạn phải lưu tùy chọn xem trước (preview) khi lưu file)


Hình 2-2: Hộp thoại Open

Biểu tượng “Open” trên thanh công cụ là . File được lưu theo các định dạng khác sẽ không thể mở được bằng lệnh “Open”.

2.3 Lưu (Save) / Lưu file mới (Save As)

“Open” được dùng để mở file đã lưu và phím tắt là “Ctrl+O” (Hình 2-2). Khi nhấn Open, hộp thoại yêu cầu chọn file sẽ hiển thị. Khi bạn chọn một file “.ezd” hợp lệ, hộp thoại sẽ hiển thị hình ảnh xem trước của file (bạn phải lưu tùy chọn xem trước (preview) khi lưu file)


Hình 2-3: Hộp thoại “Save”

Nếu tài liệu hiện tại đã được đặt tên file. Chọn “Save” để lưu file theo tên được dùng để mở file hoặc phận mềm sẽ nhắc người dùng chọn chọn nơi lưu file và nhập tên file. Cho dù file hiện tại đã được đặt tên hay chưa, lệnh “Save As” sẽ yêu cầu người dùng nhập tên file mới, file trước đó sẽ không bị ghi đè lên.

Nếu bạn chọn “Save Preview Image”, bạn sẽ thấy ảnh xem trước khi mở file (tham khảo phần “Open”.

Biểu tượng “Save” trên thanh công cụ là .


176 views0 comments

Comments


bottom of page