top of page

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 3: Menu chỉnh sửa (Phần 1)

Chương 3: Menu chỉnh sửa (Edit)

Menu chỉnh sửa gồm các lệnh liên quan đến chỉnh sửa một đối tượng (Hình 3-1).


3.1 Khôi phục lại thao tác (Undo)/ Xóa bỏ Undo (Redo)

“Undo” sẽ khôi phục lại thao tác vừa thực hiện. Ví dụ: nếu người dùng xóa nhầm một đối tượng, nhấn Undo sẽ đưa chương trình quay ngược lại 1 bước khi mà đối tượng chưa bị xóa. Và người sử dụng có thể chọn “Redo” để xóa bỏ thao tác Undo vừa thực hiện.


3.2 Cắt (Cut)/ Sao chép (Copy)/ Dán (Paste)

“Cut” sẽ xóa đối tượng được chọn và sao chép và bộ nhớ tạm (clipboard). Sau đó dán trở lại file .ezd bằng lệnh “Paste”. Dữ liệu sao chép vào bộ nhớ tạm sẽ bị xóa.

“Copy” Sẽ sao chép đối tược được chọn vào bộ nhớ tạm và vẫn giữ đối tượng hiện tại.

“Paste” sẽ dán đối tượng từ bộ nhớ tạm và file đang làm việc.

Phím tắt tương ứng là: Ctrl+X, Ctrl+C và Ctrl+V.


3.3 Kết hợp (Combine)/Chia tách (Uncombine)

“Combine” sẽ kết hợp tất cả các đường cong được chọn thành 1 đường cong mới với đặc tính đường cong mới. Tương tự với đối tượng, có thể chọn, sao chép, dán và thiết lập đặc tính của đường cong kết hợp mới.

“Uncombine” Sẽ chuyển đường con kết hợp trở về đường cong của từng đối tượng tách rời. Đối tượng sau khi “Uncombine” có thể khác lúc trước “Combine”. Có thể dung lệnh “Undo” để khôi phục đối tượng ban đầu.

Biểu tượng Combine trên thanh công cụ là và biểu tượng Uncombine là .

Phím tắt của lệnh Combine và Uncombine tương ứng là Ctrl+L và Ctrl+K.


3.4 Nhóm (Group)/ Tách (Ungroup)

Lệnh “Group” sẽ giữ nguyên đặc tính của đối tượng ban đầu được chọn và nhóm chúng thành 1 đối tượng mới, có thể chọn, sao chép, dán và thiết lập đặc tính của các đối tượng.

Lệnh “Ungroup” sẽ tách nhóm đối tượng trở về trạng thái ban đầu.


3.5 Khắc kín (Hatch)

“Hatch” được sử dụng để phần mềm tính toán và khắc kín toàn bộ đối tượng được chọn. Đối tượng phải là một hình kín, và bạn có thể chọn khắc kín nhiều đối tượng. Các đối tượng này có thể lồng vào nhau nhưng các đối tượng không được chồng lên nhau. Xem hình 3-2.


(Đối tượng bên trái có thể khắc kín, 2 hình chữ nhật bên phải có thể thu được kết quả không mong muốn)


Biểu tượng Hatch trên thanh công cụ , khi bạn chọn biểu tượng này. Hộp thoại như hình 3-3 sẽ hiển thị.


Mark Contour: Chọn hoặc không chọn khắc đường bao.

Khắc kín trước rồi khắc đường bao

Khắc đường bao rồi khắc kín

Hatch 1 / Hatch 2 / Hatch 3: Người sử dụng có thể sử dụng 3 thông số khắc kín độc lập để khắc đối tượng cùng lúc. Mỗi thông số hatch có thể được gán một “Pen No.” bao gồm cài đặt thông số khắc.

Enable: Bật thông số khắc của tùy chọn hiện tại

All Calc: Tính toán tất cả đối tượng được chọn như một đối tượng thống nhất. Đây là một tùy chọn tối ưu. Trong một vài trường hợp, tốc độ khắc có thể được tăng lên. Đối tượng lớn hay phức tạp cần nhiều thời gian để tính toán. Kho không chọn, các đối tược sẽ được tính toán riêng lẻ.

Ví dụ: Vẽ 3 hình chữ nhật, khoảng cách đường khắc kín là 1mm, góc là 0 độ.

  1. Không chọn “All Calc”, hệ thống sẽ khắc 3 đối tượng theo thứ tự trong danh sách, khắc kín hình chữ nhật đầu tiên sau đó đến hình chữ nhật thứ 2 rồi thứ 3.

  2. Chọn “All Calc”, hệ thống khắc kín tất cả đối tượng 1 lần.

  3. Kết quả khắc như hình 3-4.


Hình 3-4 (a) không chọn “All Calc”, đường khắc kín không thẳng hàng nhau


Hình 3-4(b) chọn “All Calc”, đường khắc kín thẳng hàng nhauMAYCATLASER.VN

693 views0 comments

Comments


bottom of page