top of page

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 3: Menu chỉnh sửa (Phần 2)

Trong phần tiếp theo này Novatech Vietnam sẽ giới thiệu chi tiết các tùy chọn của lệnh Hatch trong phần mềm khắc laser EZCAD2.

Kiểu Hatch: Hình 3-5

Unindirection hatch: Đường khắc kín được khắc từ trái sang phải.

Bidirection hatch: Đường khắc kín được khắc tuần tự từ trái sang phải rồi từ phải sang trái.

Ring-like hatch: Khắc kín đối tượng từ ngoài vào trong như hình chiếc nhẫn.

Nhấn biểu tượng này sẽ chuyển giữa Unindirection, Bidirection Ring-like hatch.

Hình 3-5: Kiểu Hatch

(Hình bên trái được khắc kín bằng tùy chọn Undirection Hatch hoặc Bidirection Hatch, hình bên phải được khắc kín bằng Ring-like hatch.

Angle: Góc nghiêng giữa đường khắc kín và trục X và hình 3-6 minh họa khi góc là 45 độ.

Hình 3-6. Khắc nghiêng


Line Space: Khoảng cách giữa 2 đường khắc kín.

Edge Offset: Khoảng cách giữa đường khắc kín và đường bao của đối tượng (Hình 3-7)

Hình 3-7 Khoảng cách với đường bao

(Hình bên trái minh họa khi giá trị Edge Offset bằng 0 và hình bên phải khi bằng 0.5)

Follow edge on: Khắc đường bao 1 lần xung quanh đường khắc kín (Hình 3-8)

Hình 3-8: Follow edge one


(Đối tượng bên trái không bật tính năng này, đối tượng bên phải có bật)


Start Offset: Khoảng cách giữa đường khắc kín đầu tiên và đường bao của đối tượng.

End Offset: Khoảng cách giữa đường khắc kín cuối cùng và đường bao của đối tượng.

Hình 3-9 minh họa tính năng này.

Hình 3-9: Khoảng cách Offset


(Hình bên trái minh họa giá trị Start Offset và End Offset bằng 0

và hình bên phải minh họa khi Start Offset và End Offset bằng 0.5)


Average distribute line: Khắc kín với khoảng cách không đều nhau. Sau khi lựa chọn tính năng này phần mềm sẽ tự động điều chính khoảng cách giữa đường khắc kín trong mục cài đặt phân bố đường khắc kín.

Linereduction: Tăng giảm đường khắc kín ở cả 2 cạnh (Hình 3-10)

Hình 3-10 Linereduction

(Hình bên trái minh họa đối tượng khi giá trị Linereduction = 0, hình ở giữa khi Linereproduction = 0.5 và hình bên phải khi Linereproduction = -0.5)


NumLoops: Số lượng vòng Ring-like trước khi khắc kín bình thường (Hình 3-11)

Hình 3-11 NumLoops

(Hình bên trái minh họa đối tượng khi NumLoops = 0 và hình bên phải minh họa khi NumLoops = 2)


Auto rotate hatch: Sau mỗi lần khắc, đường khắc kính sẽ xoay một góc và khắc lại. Ví dụ: Angle = 0, Auto rotate angle = 30, góc khắc lần đầu là 0 độ, lần 2 là 30 độ, lần 3 la 60 độ, v.v...

3.6 To Curve

“To Curve” chuyển vector được chọn thành đối tượng dạng đường cong.

3.7 To Dashed

“To Dashed” chuyển vector được chọn thành dạng đường đứt quãng như hình 3-12.

Hình 3-12: Chuyển vector thành đối tượng đứt quãng. Người dùng có thể cài đặt chiều dài của đường thẳng (L1) và khoảng cách giữa 2 đường thẳng (L2).

3.8 Offset


Offset dist: Khoảng cách giữa đường cong cũ và đối tượng gốc.

Sau khi người sử cài đặt khoảng cách offset, bấm vào cạnh phải của đối tượng, đối tượng sẽ di chuyển sang phải, bấm vào cạnh trái của đối tượng, đối tượng sẽ di chuyển sang trái.

213 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page